Back

MESAFELİ SATIŞ VE UZAKTAN EĞİTİM SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği doğrultusunda, aşağıda bilgileri verilen taraflar arasında ve belirtilen hükümler ve şartlar çerçevesinde yapılmış olup sözleşmenin hükümleri şöyledir;

MADDE 1Tarafların Bilgileri

Eğitim Veren ;

Adı ve Soyadı     : DİJİTAL ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAĞLIK MEDİKAL
KOZMETİK GIDA TAKVİYELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.

Unvanı                : DİJİTAL ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAĞLIK MEDİKAL
KOZMETİK GIDA TAKVİYELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.

Adresi                 : MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. BLACK OUT IS
MERKEZI NO: 211 İÇ KAPI NO: 64 ŞİŞLİ/ İSTANBUL

Telefonu             : +90 544 290 64 98

E-Posta Adresi   : info@fonksiyoneltipplatformu.com

Eğitim Alan;

Adı ve Soyadı     : {FATURA_TAM_AD_UNVANI}

TCKN / YKN        : {OZELALAN__billing_vkn_tckn}

Adresi                 : {OZELALAN_billing_address_1},{OZELALAN_billing_state},{OZELALAN_billing_city}

Telefonu             :{ALICI_TELEFONU}

E-Posta Adresi   :{ALICI_EPOSTA}

MADDE 2– TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında;

 1. a) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
 2. b) Yönetmelik:2014 Tarihli 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini,
 3. c) Mal:Alışverişe konu olan; taşınır eşya, elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,

ç) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

 1. d) Dijital içerik:Bilgisayar programı, uygulama, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veriyi,
 2. g) Uzaktan Eğitim: İşbu sözleşme kapsamında Eğitim Alanın kişisel ve mesleki hedefleri ve özellikleri doğrultusunda Eğitim Veren tarafından dijital veya basılı formatta Eğitim Alana sağlanan programları ve uzaktan iletişim araçları ile verilen danışmanlık hizmetini,
 3. h) Sözleşme:Satıcı veya sağlayıcı Eğitim Veren ile Eğitim Alan alıcı/tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan işbu mesafeli satış ve uzaktan eğitim sözleşmesini,

ı) Sağlayıcı: Ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

 1. i) Satıcı:Ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal/hizmet sunan ya da mal/hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
 2. j) Eğitim Veren: İşbu sözleşmeyle alıcı ve tüketici konumundaki Eğitim Alana sözleşme konusu mal ve hizmetleri sunan satıcı/sağlayıcı DİJİTAL ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAĞLIK MEDİKAL KOZMETİK GIDA TAKVİYELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.,
 3. k) Tüketici:Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden Eğitim Alanı,
 4. l) Eğitim Alan: İşbu sözleşmeyle satıcı/sağlayıcı konumundaki Eğitim Verenin sözleşme konusu mal ve hizmetleri sunduğu alıcı ve tüketici konumundaki {FATURA_TAM_AD_UNVANI}’i,
 5. m) Kalıcı veri saklayıcısı:Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkânveren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
 6. n) Uzaktan iletişim aracı:Telefon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme ve iletişim kurulmasına imkânveren her türlü araç veya ortamı,
 7. o) Yan sözleşme:Bir mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi,

MADDE 3– SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Eğitim Alan tarafından internet ortamında veya sair uzaktan iletişim araçları ile Eğitim Verenden talep ettiği uzaktan eğitim programına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3.2. İşbu sözleşme kapsamında Eğitim Veren, Eğitim Alanın sportif hedefleri ve fiziksel özellikleri doğrultusunda ona özel antrenman program(lar)ı hazırlama ve danışmanlık hizmeti sunma şeklinde uzaktan eğitim vermeyi; Eğitim Alan ise kendisine sunulan işbu mal ve hizmetlerin karşılığı olan ücret borcunu ödemeyi ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt eder.

MADDE 4– SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLER

Alınan Mal Ve Hizmetlerin;

Adı ve Niteliği                          : {URUNLER}

Kampanyasız Toplam Fiyatı  : {KARGO_DAHIL_SIPARIS_TUTARI}

Kampanyasız Birim Fiyatı      :

Kampanyalı Toplam Fiyatı    :

Kampanyalı Birim Fiyatı        :

KDV Dâhil Toplam Fiyatı       : {KARGO_DAHIL_SIPARIS_TUTARI}

Alınan Toplam Ücret              : {KARGO_DAHIL_SIPARIS_TUTARI}

Ödeme Yöntemi                     : {ODEME_YONTEMI}

MADDE 5– TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Eğitim Alanın işbu sözleşmeyi onaylayıp siparişini verdiği uzaktan eğitim programının ücretini ödemesi ile Eğitim Veren yükümlülüklerini yerine getirmeye başlar. Ödeme gerçekleşmedikçe Eğitim verenin herhangi bir mal veya hizmet sunma yükümlülüğü doğmayacaktır.

5.2. Eğitim Alan, seçtiği paketin ödemesini yaptıktan sonra e-posta adresine gönderilen formları detaylı ve doğru şekilde yanıtlamalıdır. Ayrıca Eğitim Veren eğitim süresi boyunca uygun gördüğü durumlarda tekrardan bilgi istemeye yetkilidir. Eğitim Alan, Eğitim Verenin bu yetkisini koşulsuz ve şartsız kabul eder. doldurmadığı olmadığı takdirde Eğitim Alanın ödemesi iade edilecek ve hizmet verilmeyecektir. Eğitim Alanın  e postasında gönderilen formlara ilişkin sorulara eksik, yanlış veya yanıltıcı cevaplar vermesi durumunda Eğitim Veren, hiçbir zarar, eksiklik ve kayıptan sorumlu değildir. İşbu madde hükmü, eğitim süresi boyunca geçerliliğini korur.

5.3. Eğitim Alanın vereceği cevaplar ve göndereceği formlarla  durumu doğrultusunda, sipariş edilen uzaktan eğitim programı 1 ay içerisinde Eğitim Veren tarafından hazırlandıktan sonra Eğitim Alanın e-posta adresine gönderilecektir.

5.4. Eğitim Alanın https://www.saglikliyasamzirvesi.com sitesinin kayıt formunda eksik bıraktığı veya yanlış cevaplar verdiği hususlar nedeniyle Eğitim Verenin herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu gibi hallerin tespiti halinde Eğitim Veren eksiklik veya yanlışlık Eğitim Alan tarafından giderilinceye kadar uzaktan eğitim verme hizmetini durdurmaya yetkilidir. Eğitim Alanın söz konusu eksiklik veya yanlışlıkları 15 gün içerisinde gidermemesi halinde Eğitim veren işbu sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

5.5. Eğitim Alan, işbu sözleşme kapsamında almış olduğu uzaktan eğitim paketlerine süresine uygun şekilde katılmakla yükümlüdür. Uzaktan Eğitim Programları içerisindeki programların katılım süresi, programların Eğitim Alanın e-posta adresine veya tercih edeceği uzaktan iletişim aracına gönderildiği tarihten başlanarak hesaplanır. Eğitim Alan, kendisine gönderilen  programların katılım süresi / tarihleri geçtikten sonra o programla ilgili Eğitim Verenden herhangi bir hizmet bekleyemez; özellikle (telefon, WhatsApp, e-posta vb.) uzaktan iletişim araçları ile danışmanlık hizmeti alamaz. Bu minvalde Eğitim Alan, satın almış olduğu uzaktan eğitim programlarını dürüstlük kuralına uygun şekilde uygulamakla yükümlüdür.

5.6. Eğitim Alan, uzaktan eğitimini dondurmak isterse bu talebini e-posta aracılığıyla Eğitim Verene bildirecektir. Eğitim Alanın eğitimini dondurma hakkı 2 (iki) defaya mahsus olup bir dondurma hakkı en çok 60 (altmış) günlük süre ile sınırlıdır. Dondurma hakkı, bir programlık uzaktan eğitimler için geçerli değildir. Birden fazla programı içeren uzaktan eğitim paketleri için; Eğitim Alan, kendisine gönderilen programların uygulama süresi geçtikten sonra 10 gün içerisinde yeni bir program yazılması için Eğitim Verenden talepte bulunmazsa işbu halde Eğitim Alan dondurma hakkını kullanmış sayılır ve işbu madde hükmü uygulanır. Bu kapsamda Eğitim Alanın 2 defaya mahsus dondurma hakkını kullanmış ve üçüncü kez aynı durumu tekrarlamış olması üzerine Eğitim Veren işbu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Bu halde, Eğitim Veren sözleşme nedeniyle oluşan vergi ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflarını sözleşme kapsamında alınan toplam ücretten düştükten sonra kalan kısım için; fesih tarihinden önceki aya/aylara ait hizmet bedeli kampanyasız birim fiyat üzerinden hesaplanır ve işbu ücret kalan kısımdan düşüldükten sonra varsa bakiye kısım Eğitim Alana iade edilir. Eğitim Alan bu hususu açıkça kabul ve beyan eder.

5.7. İşbu sözleşme kapsamında, Eğitim Verenin uzaktan eğitim programı dâhilinde sunmuş olduğu mal ve hizmetlerin Eğitim Alan tarafından uygulanışını takip etme imkânı olmadığı için bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Eğitim Verenin sorumluluğu, Eğitim Alanın sipariş ettiği program dâhilinde onun mesleki durumu, hedefleri ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programı hazırlamakla ve bu programlara ilişkin danışmanlık hizmeti vermekle sınırlıdır. Bu kapsamda, Eğitim Alanın, kendisine özel hazırlanan programlarla istediği mesleki seviyeye ulaşamaması halinde Eğitim Verenin herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 6– ÖDEME BİLGİLERİ VE YÖNTEMİ

6.1. Eğitim Alan, talep etmiş olduğu eğitim programının bedelini kredi kartı, banka kartı, havale ve EFT yoluyla ya da Western Union veya MoneyGram aracılığıyla ödeyebilir.

6.2. Kredi kartı ile ödeme yolunun tercih edilmesi halinde Eğitim Verenin https://www.saglikliyasamzirvesi.com/ alan adlı internet sitesinde yer alan ödeme bölümünde talep edilen bilgiler tam ve ekiksiz olarak girilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bilgilerdeki eksiklik ve hatalardan Eğitim Veren sorumlu değildir. Kredi kartı ile yapılacak ödeme tek çekimde gerçekleştirilebileceği gibi, Eğitim Verenin yetkisinde olmak kaydıyla ve kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Bununla birlikte çalışılan bankanın yapacağı kampanyalar neticesinde taksit sayısı artırılabilir. Ancak bu durum Eğitim Verenin bilgisi ve yetkisi dışında olup bu konuda Eğitim Verenin bir taahhüt ya da sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödemelerin kredi kartı ile yapılması halinde Eğitim Alanın bankası ile yapmış olduğu kredi kartının kullanımı ve temerrüt/gecikme halinde uygulanacak faiz oranı Eğitim Veren için bağlayıcı değildir. Eğitim Alan bu konularda kullandığı kredi kartını sağlayan banka ile muhataptır ve ilgili bilgileri almak Eğitim Alanın sorumluğundadır. Kredi kartı ile ödeme sırasında kullanılan kredi kartının Eğitim Alanın kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dâhilinde kullanıldığını Eğitim Alan peşinen kabul ve beyan eder. Bu konuda yaşanabilecek olumsuzluklarda sorumluluk tamamen Eğitim Alana aittir.

6.3. Eğitim Alanın havale veya EFT yoluyla ödeme yöntemini tercih etmesi halinde Eğitim Verene ait aşağıda IBAN Bilgileri yazılı Banka hesabına ödeme yapılabilir. Bu durumda dekontun bir örneğinin Eğitim Verene e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Sahibinin Adı  : DİJİTAL ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAĞLIK MEDİKAL KOZMETİK GIDA TAKVİYELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.

Banka Adı ve Şubesi : Kuveytturk Bankası – Maltepe Şubesi

Hesap numarası         : 97075353-1

IBAN                             : TR66 0020 5000 0970 7535 3000 01

SWIFT                          :

6.4. Eğitim Alanın Western Union veya MoneyGram aracılığıyla ödeme yöntemini tercih etmesi halinde ilgili kurumlardan DİJİTAL ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAĞLIK MEDİKAL KOZMETİK GIDA TAKVİYELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ad ve hesabına ödeme yapılabilir. Bu durumda dekontun bir örneğinin Eğitim Verene e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

MADDE 7– CAYMA HAKKI VE FESİH

İşbu sözleşme konusu olarak sunulan hizmet yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır. Bu nedenle, işbu Sözleşme ve ilgili yönetmelik uyarınca Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkına sahip değildir.

MADDE 8– KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK

8.1. Taraflar işbu sözleşme uyarınca; sözleşme öncesi görüşmelerde, sözleşme yürürlükteyken ve sözleşme sonrasında vakıf olacağı, birbirlerine ait her türlü ticari, mesleki veya kişisel bilginin ve müşteri bilgisinin gizli olduğunu kabul eder.

8.2. Eğitim Alan, Eğitim Veren ile yapmış olduğu sözleşme öncesinde Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası ile ilgili Bilgilendirme Yazısı ve Aydınlatma Metnini okuyup onayladığını kabul ve beyan eder.

MADDE 9– UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Eğitim Alanın tüketici işlemini yaptığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.

9.2. İl ve ilçe tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar tarafları bağlar. Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir. Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.

MADDE 10– SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşmenin süresi Eğitim Alan tarafından sözleşmenin imzalandığı veya dijital ortamda kabul edildiği tarihten itibaren başlar ve Eğitim Alanın seçmiş olduğu Eğitim Programının tamamlanması ile kendiliğinden sona erer. Eğitim Alanın sözleşmeyi onaylaması / kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır ve tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı dâhilinde Eğitim Alan siparişini vermiş olduğu mal ve/veya hizmetlerin ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer. Eğitim Alan, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmedikçe Eğitim Verenden herhangi bir mal veya hizmet alamaz, bu nedenle Eğitim Verenden hiçbir tazminat isteyemez.

MADDE 11– DİĞER HÜKÜMLER

11.1. İşbu sözleşmenin Eğitim Alan tarafından onaylanıp geçerlilik kazanması ile taraflar yukarıdaki iletişim bilgileri (özellikle elektronik posta adresleri) üzerinden birbirleriyle iletişim sağlamayı ve şüpheye mahal bırakmayacak şekilde teyit edilerek (karşılıklı onay verilmesi halinde) sözleşmedeki hususları e-posta aracılığıyla değiştirmeyi kabul ve beyan ederler. Sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar ve ihtarlar noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü posta veya e-posta aracılığıyla yapılabilir. Bunlar dışında kalan ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar, fatura ve makbuzlar da elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. Taraflar bu hususları açıkça kabul ve beyan ederler.

11.2. Tarafların bu sözleşmede gösterilen adresleri kanuni ikametgâhları olarak kabul edilmiş olup bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Taraflar, sözleşmede belirtilen kanuni adresleri ile elektronik posta adresleri değiştiğinde bu durumu derhal birbirlerine bildireceklerdir. Adres değişikliklerinin karşı tarafa yazılı biçimde bildirilmediği hallerde yazılı adreslere yapılan tüm tebligatlar ve bildirimler geçerli sayılacaktır.

11.3. İşbu sözleşmede düzenlenen herhangi bir yükümlülüğün ifasında, tarafların kontrolü dışında gerçekleşen, sözleşmenin imzalandığı tarihte söz konusu olayın gerçekleşmesi ve ortaya çıkarabileceği sonuçları öngörülemez olan, önlenebilmesi tarafların kontrolünde olmayan; tabii afet, savaş, işgal, dış güçlerin ya da düşmanların eylemleri (savaş ilan edilsin ya da edilmesin), iç savaş, ayaklanma, devrim, isyan, ihtilal, salgın hastalık, resmi kurumlar ya da usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş diğer otoriteler aracılığıyla yayınlanan kanun, kural, tüzük, emir, grev, lokavt vb. mücbir sebeplerin varlığı halinde, taraflar bu hallerden etkilendikleri ölçüde söz konusu yükümlülüklerinin yerine getirilememesinden sorumlu tutulmayacaktır.

11.4. Yabancılık unsuru taşıyan sözleşmeler için; Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 24. maddesinin 1. fıkrası uyarınca taraflar işbu sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukukunun uygulanmasını kararlaştırmış olup bu hususu açıkça kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.5. İşbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda EĞİTİM VEREN’in ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar ve uzaktan iletişim araçlarına ait (özellikle e-posta ve WhatsApp) kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 193 uyarınca geçerli, kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilecektir.

11.6. İşbu sözleşme 11 (onbir) ana madde, 7 (sayfadan) sayfadan ibaret olup Eğitim Alanın imzalaması veya internet ortamından onaylaması ile kabul edilmiş ve 21/03/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Eğitim Alan ; {ALICI_TAM_AD_UNVANI}        {GUNCEL_TARIH}

Eğitim Veren ; DİJİTAL ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAĞLIK MEDİKAL KOZMETİK GIDA TAKVİYELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.